Ulica Kreatywna

Ulica Kreatywna - KORKI w mieście

Loga EFS

Ulica Kreatywna – KORKI w mieście. Poszerzenie wsparcia placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej – projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Realizacja projektu przebiega w trzech aspektach

  1. Stworzenie nowych miejsc w funkcjonującej placówce wsparcia dziennego „Ulica Kreatywna”. poprzez zatrudnienie dwóch wychowawców działających jako zespół interwencyjny, których zadaniem jest monitorowanie oraz reagowanie na sytuacje problemowe. Zespół pojawia się w miejscach gdzie spotyka się młodzież, aby być w kontakcie i poprzez luźne rozmowy, czy też wymianę doświadczeń informować młodych ludzi o możliwościach uzyskania wparcia. W ramach tego działania proponujemy również młodzieży warsztaty rozwijające ich kompetencje społeczne, obywatelskie, techniczne jak również ich świadomość i ekspresję kulturalną.
  2. Rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą poprzez rozszerzenie oferty wsparcia „Ulicy Kreatywnej” – placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej o drop-in centre (Punkt).
    Drop-in centre to miejsce, w którym odbywają się korepetycje, poradnictwo indywidualne. W miejscu tym nieodpłatnie udostępniana jest również fizyczna przestrzeń do tego by uczestnicy mogli przyjść, napić się herbaty, porozmawiać, spędzić czas w swoim towarzystwie.Jest to miejsce, które pod okiem animatora tworzy sama młodzież.Drop-in-centre to też zaplecze dla pracy ulicznej gdzie streetworkerzy mają możliwość spotkać się indywidualnie bądź też z grupą, aby omówić nurtujące młodzież problemy. Tam też organizowane są warsztaty oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.
  3. Rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą poprzez rozszerzenie oferty wsparcia „Ulicy Kreatywnej” – placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej o bezpłatne douczanie i korepetycje.
    Na potrzeby realizacji tego działania zatrudniamy animatora, który buduje i koordynuje system odrabiania zadań oraz korepetycji dla uczestników projektu. Animator pozyskuje wolontariuszy, którzy udzielają wsparcia w formie douczania lub pomocy przy odrabianiu prac domowych. Jest również w kontakcie z rodzicami/opiekunami dzieci wymagających korepetycji, pomocy w odrabianiu zajęć, na bieżąco zbiera informacje związane z potrzebami, jest też w nieustannym kontakcie jeśli chodzi o postępy i pośredniczenie w kontakcie z wolontariuszem.


Na potrzeby realizacji tego działania zatrudniamy animatora, który buduje i koordynuje system odrabiania zadań oraz korepetycji dla uczestników projektu.
Animator pozyskuje wolontariuszy, którzy udzielają wsparcia w formie douczania lub pomocy przy odrabianiu prac domowych. Jest również w kontakcie z rodzicami/opiekunami dzieci wymagających korepetycji, pomocy w odrabianiu zajęć, na bieżąco zbiera informacje związane z potrzebami, jest też w nieustannym kontakcie jeśli chodzi o postępy i pośredniczenie w kontakcie z wolontariuszem.