Ulica Kreatywna

Ulica Kreatywna - poszerzenie oferty wsparcia

Loga EFS

Informacja o trwałości. Zakończenie realizacji projektu:

 „Ulica Kreatywna – poszerzenie oferty wsparcia.”

Informujemy, że zakończyliśmy projekt „Ulica Kreatywna – poszerzenie oferty wsparcia.” realizowany w okresie od 2019-08-01 do 2021-12-31 dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs

 

nr wniosku:WNP-RPSL.09.02.05-24-05GE/18-006-02

W roku 2022 realizujemy zadnia związane z prowadzeniem placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej dla 84 uczestników (6 wychowawców), placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 20 uczestników, świadczymy również poradnictwo: psychologiczne, pedagogiczne, prawne oraz mentora rodziny i terapeuty uzależnień. Wszystkie usługi są bezpłatne.

Po zakończeniu realizacji projektu Wnioskodawca zapewnia utrzymanie 5 miejsc – zgodnie ze wskaźnikiem: „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu”.

Po zakończeniu dofinansowania prowadzimy działalność: zespołu interwencyjnego, mentora rodziny, psychologa, prawnika oraz pedagoga – usługi te są nieodpłatne dla ich odbiorców.

Ulica Kreatywna – poszerzenie oferty wsparcia

W okresie od 01.08. 2019 do 31.12.2021r. Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Bielsku-Białej  realizowało, dzięki dofinansowaniu ze środków UE przedsięwzięcie „Ulica Kreatywna – poszerzenie oferty wsparcia”.

Przedmiotem projektu byłow poszerzenie oferty placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej „Ulica Kreatywna” poprzez zwiększenie miejsc oraz rozszerzenie oferty wsparcia o mentoring i stworzenie zespołu interwencyjnego a także wsparcie i rozwój dotychczasowych form pracy z rodziną.