Ulica Kreatywna

Ulica Kreatywna edycja 2022

Logo Miasta Bielsko-Biała

„Ulica Kreatywna” jest to połączona forma placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (Ulica Kreatywna – KLUB) oraz w formie pracy podwórkowej (Ulica Kreatywna) dla 80 uczestników. Działanie jest kontynuacją inicjatywy powstałej w roku 2015 pod nazwą „Ulica Kreatywna”, kierowanej głównie do dzieci „na ulicy” oraz ich rodzin. W ciągu tych lat, korzystając również ze wsparcia Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, budujemy markę, zaufanie środowiska, a także sprawdzamy i ewoluujemy metody, by jak najskuteczniej wspierać naszych beneficjentów.

W ramach niniejszego zadania kontynuujemy to co rozpoczęliśmy „na ulicy” oraz w Klubie, prowadząc działania w następujących obszarach:

  1. Praca podwórkowa/streetworking prowadzona jest w dwóch miejscach Bielska-Białej a mianowicie Śródmieście Biała (boisko przy ul. Broniewskiego), Park Słowackiego/Dolne Przedmieście (boisko Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. J. Śniadeckiego, Tam animowane są różne zajęcia, które pozwalają na zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci. Ponadto raz w tygodniu (w soboty) organizowanie są zajęcia wyjściowe/wyjazdowe dla chętnych beneficjentów niezależnie od miejsca ich przebywania. Są to m.in .wyjścia w góry, w inne atrakcyjne miejsca czy też wycieczki rowerowe. W ramach tego działania prowadzone są również tematyczne warsztaty z zakresu pogłębiania kompetencji miękkich.
  2. Streetworking interwencyjny – kierowany do młodzieży starszej. W ramach tego działania dwa zespoły kontynuują relacje z młodzieżą, która w naturalny sposób wypada z zajęć proponowanych w ramach pracy podwórkowej, szukając oferty adekwatnej dla tej grupy.
  3. Praca z rodziną – polegająca na wsparciu pedagogicznym, psychologicznym i prawnym – jest to działanie wspomagające rodziny.
  4. Praca w Klubie – polega na pracy pedagogicznej wychowawców, a także rozwijaniu zainteresowań dla poszczególnych grup, poprzez prowadzenie tematycznych warsztatów (kół zainteresowań) oraz organizację douczania. W ramach zadania kontynuujemy warsztaty, plastyczne, kulinarne czy też z Robotyki, a także realizujemy programy profilaktyczne,
  5. Dodatkowo uczestnicy korzystają z wyjazdów do Naszego Gniazda w Soblówce oraz wycieczki do ciekawego miejsca. Organizujemy także spotkania okolicznościowe typu Piknik rodzin czy też wspólna Wigilia. Wydarzenia te są świetnym elementem integrującym środowisko oraz wzmacniającym wydźwięk socjoterapeutyczny działania.
  6. Superwizja jest klamrą spinającą poszczególne działania, pozwala na znalezienie wspólnego mianownika wszystkich elementów, omówienia w gronie specjalistów trudnych sytuacji, rozwój właściwych metod funkcjonowania jako zespołu.


Nasi beneficjenci (młodzież do 18-tego roku życia) to osoby mające ogromny potencjał, na bazie którego planujemy nasze oddziaływania oraz ofertę wsparcia opierając je na relacji oraz coraz częściej pracy indywidualnej i pracy z całą rodziną. Naszym celem jest pokazanie wychowankom atrakcyjnych alternatyw oraz pozytywnych wzorów osób dorosłych. Uczymy i przygotowujemy ich również do korzystania z innych, dostępnych dla nich form wsparcia: świetlic środowiskowych, domów kultury, czy kół zainteresowań.


Nasza wiedza o potrzebach środowiska wynika z ponad trzech lat regularnej pracy z grupą ponad stu osób.


Naszym głównym zamierzeniem jest praca na zasobach uczestników, wzmacnianie drobnych sukcesów oraz uczenie ich poprzez aktywne uczestniczenie w działaniu. Proponowany przez nas model oparty jest na tzw. pozytywnej profilaktyce – działania przez nas prowadzone ukierunkowane są na rozwijanie mocnych stron i zasobów, dzięki którym młody człowiek staje się bardziej odporny na działanie czynników ryzyka, czyli bardziej przygotowany do życia w świecie różnych zagrożeń. Wierzymy również, że poprzez kreowanie pozytywnego obrazu całego działania łatwiej nam wzmacniać poczucie własnej wartości wszystkich uczestników, budować zaufanie i uczyć integracji i współpracy w grupie niezależnie od środowiska z jakiego pochodzą i problemów jakie spotykają ich w okresie dorastania.