Ulica Kreatywna

SIXT WAM - 2023

Logo Miasta Bielsko-Biała

Dzięki dofinansowaniu UM Bielsko-Biała zrealizowaliśmy zadanie pn. Prowadzenie na terenie Bielska-Białej w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 24 Placówki Wsparcia Dziennego „Sixt Wam” – umowa nr SOP-VI.524.177.2022 z 8 września 2022

W okresie sprawozdawczym Placówka prowadzona była zgodnie z obowiązującym prawem (w tym zwłaszcza  Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) oraz wymogami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie. 

Zapewniliśmy pracę Placówki w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, z uwzględnieniem kalendarza roku szkolnego, tj.:

a) w czasie roku szkolnego, gdy szkoły są otwarte i odbywają się w nich zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży, Placówka czynna będzie:

  • w godzinach 10:00 – 14:00 blok konsultacyjno-administracyjny,
  • w godzinach 14:00 – 18:00 blok pracy z dziećmi;

b) w czasie wolnym od zajęć szkolnych (tj. wakacji i ferii), Placówka czynna będzie:

  • w godzinach 8:00 – 9:00 oraz 15:00-16:00 blok konsultacyjno-administracyjny,
  • w godzinach 9:00-15:00 blok pracy z dziećmi

 

W ramach pracy placówki zapewniliśmy dzieciom opiekę pedagogiczną, pomoc w nauce i wyrównywaniu zaległości szkolnych, jak również pomoc w rozwiązywaniu kryzysów – w tym celu przeprowadziliśmy dla nich warsztaty socjoterapeutyczne oraz zapewniliśmy wsparcie psychologa. Działania w placówce polegały również na organizacji czasu wolnego wychowanków poprzez zapewnienie różnorodnych zajęć o charakterze artystycznym czy umożliwiających im rozwijanie kompetencji kluczowych w edukacji, sporcie czy rekreacji. 

Projekt był długofalowy i komplementarny do wszystkich dotychczas prowadzonych przez nas inicjatyw, a jego efekty są widoczne w codziennym życiu uczestników, ich rodzin oraz całej społeczności lokalnej – gwarancją tego są uzyskiwane przez nas rezultaty w innych działaniach o zbliżonym charakterze. W trakcie realizacji działania, poszczególne jego elementy poddawaliśmy ewaluacji, a wnioski z niej płynące stały się podstawą do podnoszenia jakości, a także do złożenia kolejnego wniosku na prowadzenie ww. zadania, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami jego odbiorców.

W okresie sprawozdawczym:

  1. Prowadziliśmy placówkę wsparcia dziennego Sixt Wam zgodnie  założeniami przyjętymi we wniosku – dokumentacja, w tym: umowy, listy obecności, deklaracje, karty zgłoszeń, dokumentacja fotograficzna, plany pracy roczny i tygodniowy.
  2. Z Placówki Sixt Wam w okresie sprawozdawczym skorzystało 40 podopiecznych – deklaracje, karty zgłoszeń, listy obecności, dziennik zajęć.
  3. Wsparliśmy 24 rodziny, w szczególności  przeżywających trudności – w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.